Проф. Павлета Шестакова

Проф. Павлета Шестакова

Име: Павлета Шестакова

Телефон: +359 2 9606 136

E-mail: Pavletta Shestakova@orgchm.bas.bg

Scopus ID: 36651703800 (Shestakova), 6602774171 (Denkova)

Научни интереси: Приложение на HRMAS и ЯМР спектроскопия в твърда фаза за изясняване на структурата и морфологията на хидрогелове, микрохетерогенни, течни кристали и порести материали.

Заемани длъжности:

2017 – до сега  Професор, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

2010 – 2017      Доцент, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

2006 – 2010      Научен сътрудник I степен, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

1997 – 2006      Научен сътрудник II степен, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

1994 – 1997      Научен сътрудник III степен, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

1988 – 1994      Химик, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

Образование:

2006     Доктор по Органична химия, Център по ЯМР спектроскопия, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – Българска Академия на Науките (ИОХЦФ-БАН)

Тема на дисертацията “Специфични приложения и развитие на някои ЯМР спектрални методи за изследване на молекулна подвижност”, ръководител проф. дхн Валентин Димитров.

1988     Магистър по Химия (специализация по Органична и аналитична химия), Химически факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

1982 – 1988      Студент по Органична и аналитична химия, Химически факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

Награди:

  • Награда за най-добър постер на конференция Magnetic Moments in Central Europe, Otocec, Словения, 2013.
  • Награда за най-добър постер на Годишната научна сесия на ИОХЦФ – БАН, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007;
  • Най-добра научна статия на ИОХЦФ-БАН, 2004, 2006, 2011

Избрани публикации:

2022     Bonchev, A., Simeonov, M., Shestakova, P., Vasileva, R., Titorenkova, R., Apostolov, A., Dyulgerova, E., Vassileva, E., “Bioinspired Remineralization of Artificial Caries Lesions Using PDMAEMA/Carbomer/Calcium Phosphates Hybrid Microgels”. Gels, 8(10), 681. (link)

2021     Popova, M., Szegedi, A., Oykova, M., Lazarova, H., Koseva, N., Mihályi, M.R., Mitrev, Y., Shestakova, P., Hydrodemethoxylation/Dealkylation on Bifunctional Nanosized Zeolite Beta, Molecules, 26(24), 7694 (link)

2021 Ravutsov, M., Mitrev, Y., Shestakova, P., Lazarova, H., Simeonov, S., Popova, M., CO2 Adsorption on Modified Mesoporous Silicas: The Role of the Adsorption Sites, Nanomaterials, 11(11), 2831 (link)

2020     Todorova, T., Shestakova, P., Petrova, T., Popova, M., Lazarova, H., Kalvachev, Y., “Fluoride etching of AlZSM-5 and GaZSM-5 zeolites”. Journal of Materials Science, 55, 13799-13814. (link)

2019     Guthardt, R., Oetzel, J., Schweizer, J.I., Bruhn, C., Langer, R., Maurer, M., Vícha, J., Shestakova, P., Holthausen, M.C., Siemeling, U., “Reactive Dimerization of an NHeterocyclic Plumbylene: C− H Activation with PbII”. Angewandte Chemie International Edition, 58(5), 1387-1391. (link)

2018     Popova, M., Shestakova, P., Lazarova, H., Dimitrov, M., Kovacheva, D., Szegedi, A., Mali, G., Dasireddy, V., Likozar, B., Wilde, N., Gläser, R., “Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol”. Applied Catalysis A: General, 560, 119-131 (link)

Текущи проекти:

  • Център за върхови постижения: Проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии”
  • Център за компетентност: Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”
  • Инфрамат: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни), част от Националната пътна карта за научна инфраструктура
  • Изследване на нови хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна активност, КП-06-Н49/6 (ФНИ)
  • 3D принтирани катализатори на основата на отпадъчни материали за устойчиво получаване на синтетични горива и ценни химикали (3DCatFuel&Chem), КП-06-Н69/3 (ФНИ)

Спеиализации и международни сътрудничества:

2013до сега  сътрудничество с Prof. Tatiana N. Parac-Vogt, KU Leuven, Белгия.

20162018 г.  сътрудничество с Dr. Charlotte Martineau-Corcos, Institut Lavoisier de Versailles, Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Франция.

20062014 г.  сътрудничество с Prof. Rudolf Willem, High Resolution NMR Center, Vrije Universiteit Brussel, Белгия.

Избрани публикации