Научна дейност

Разработване и приложение на съвременни ЯМР спектрални подходи:

ЯМР спектроскопия в течна фаза

  • Структурен анализ и стереохимия на синтетични органични съединения
  • Молекулна подвижност – класически динамичен ЯМР за изследване на тавтомерни и конформационни равновесия.
  • Дифузионна ЯМР спектроскопия – изследване на надмолекулни комплекси, процеси на самоагрегиране и размери на частици в колоидни системи, анализ на сложни смеси.
  • Химично профилиране и метаболомен анализ на екстракти от растителен произход
  • Анализ на храни и природни продукти
  • ЯМР спектроскопия с in situ облъчване

ЯМР спектроскопия в твърда фаза

  • Структура на мезопорести силикати и зеолити
  • Органични-неорганични хибридни системи

ЯМР спектроскопия на меки материали

  • Полимерни (хидро)гелове
  • Екстракти от медицински и ароматни растения

ЯМР методология