Оборудване

Оборудване

Оборудване

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Bruker AVANCE NEO 600 МХц ЯМР спектрометър

 • Свръхпроводящ магнит Ascend™ 600 MХц / стандартен отвор 54 мм (14.09 T)
 • 3 РЧ канала
 • 5 мм криогенна измервателна глава BBO CryoProbe Prodigy (BB-H&F-D) със система за охлаждане на РЧ електроника с течен N2; градиенти на магнитното поле при главата по z-оста 60 G/см; температурен обхват: от -40°C до +150°C. Подобрена чувствителност за 1H и X ядра, подходяща за анализ на проби с ниска концентрация
 • 5 мм iTBO тройна резонансна широколентова глава (BBF/H/F/D) с възможност за едновременно регистриране на 1H и 19F ядра с декуплиране на X ядра; градиенти на магнитното поле при главата по z-оста 50 G/см; температурен обхват: от -150°C до + 150°C. Подходяща за анализ на флуорирани съединения във фармацевтични, полимерни и биологични изследвания
 • Автоматична настройка на честотата за различни ядра на двете измервателни глави
 • Автоматична градиентна настройка на хомогенността на полето и усилвател за генериране на градиенти на магнитното поле по z-оста с мощност 10А
 • Устройство за температурен контрол (BSVT) и охладителен модул BCU-II; температурен обхват: от -170°C до +250°C
 • Автоматично пробоподаващо устройство SampleCase Plus за 60 проби
 • Ръчно изработен модул за in situ облъчване на проби в спектрометъра

Приложение:

Многомерни ЯМР експерименти за изследване на проби в разтвор с различни научни приложения, включително метаболомика, фармацевтични продукти, изследване на природни продукти, сложни смеси, биомолекули, молекулна структура и взаимодействия, фоточувствителни реакции и др.

Оборудване

Оборудване

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Bruker AVANCE NEO 400 МХц ЯМР спектрометър

 • Свръхпроводящ магнит Ascend™ 400 MХц / стандартен отвор 54 мм (9.4 T)
 • 3 РЧ канала
 • 5 мм iTBO тройна резонансна широколентова глава (BBF/H/F/D) с възможност за едновременно регистриране на 1H и 19F ядра с декуплиране на хетероядра; градиенти на магнитното поле при главата по z-оста 50 G/см; температурен обхват: от -150°C до + 150°C
 • 5 мм широколентова измервателна глава iProbe BBFO BBF/1H (Smart Probe)
 • Автоматична настройка на честотата за различни ядра на двете измервателни глави
 • Автоматична градиентна настройка на хомогенността на полето и мощност на усилвател за генериране на градиенти на магнитното поле по z-оста 10А
 • Устройство за температурен контрол (BSVT) и охладителен модул BCU-I; температурен обхват: от -170°C до +250°C
 • Автоматично пробоподаващо устройство SampleCase Plus за 24 проби

Приложение:

 • За рутинни анализи в разтвор
 • За сервизни анализи на проби от академични и индустриални потребители
 • За обучение на студенти и млади учени
Оборудване

Оборудване

Проект: BG05M2OP001-1.001-0008-C01

Bruker Avance III HD 600 МХц ЯМР спектрометър

 • Свръхпроводящ магнит UltrashieldTM D 262/54 (14.09 T)
 • MAS III модул

Оборудване за регистриране на спектри в твърда фаза:

 • 4 мм измервателна глава за изследване на проби в твърда фаза iProbe CPMAS DR-H&F VTN – (последно поколение), MAS 15 КХц; честотен диапазон: 1H, 19F и X-ядра попадащи в честотния интервал от 31P до 15N; с автоматична настройка на честотата за различни ядра и автоматична настройка на магическия ъгъл; температурен обхват: от -80°C до +200°C

Приложение: в изследвания на структурата на материалите (органични твърди вещества, фармацевтични продукти, катализатори и т.н.), в автоматизираните работни процеси

 • 3 мм измервателна глава за изследване на проби в твърда фаза CPMAS (X/F-H DVT) с 2 РЧ канала, MAS 67 КХц; честотен диапазон: 1H, 19F и X-ядра попадащи в честотния интервал от 31P до 15N; температурен обхват: от -30°C до +70°C

Приложение: подходящ за изследване на сравнително чувствителни ядра с големи анизотропии на химичното отместване или квадруполни разширения, които могат да бъдат осреднени при бърз MAS (23Na, 27Al и др.)

Оборудване за регистриране на спектри на меки и гелообразни вещества:

 • 5 мм широколентова дифузионна измервателна глава (DIFF-DR-BB/1H&19F-D-Z-5mm); честотен диапазон: 1H, 19F и X-ядра попадащи в честотния интервал от 31P до 15N; температурен обхват: от -40°C до +150°C; усилвател за генериране на градиенти на магнитното поле по z-оста с мощност 60А; сила на градиентите при главата по z-оста 1700 G/см

Приложение: за изследване на явленията на молекулярния транспорт (транслационна дифузия) в сложни колоидни системи с големи частици и висок вискозитет

 • 4 мм измервателна глава с троен резонанс 1H/13C/31P и висока разделителна способност, въртяща се под магически ъгъл (15 КХц) – HR-MAS; сила на градиентите при главата 50 G/см; температурен обхват: от -20°C до 80°C

Приложение: за изследване на полимерни (хидро)гелове, полутвърди проби и явления на границите твърдо-течно вещество

Оборудване за регистриране на спектри в разтвор:

 • 5 мм директна двойна глава (BBO) 31Р – 109Ag/1H с активно екраниран Z-градиент и устройство за автоматична настройка на честотата (АТМA)
 • автоматично пробоподаващо устройство B-ACS за 60 проби
 • темпериращо устройство – B-VT 3000 с температурен обхват: от -120°C до 110°C (при охлаждане с течен азот).
 • 5 мм инверсна тройна глава (TBI) 1H/31Р – 109Ag/13С с активно екраниран Z-градиент
 • Ръчно изработен модул за in situ облъчване на проби в спектрометъра

Приложение: за структурен анализ и стереохимия на синтетични органични съединения, изследване на тавтомерни и конформационни равновесия, химично профилиране и метаболитен анализ на храни и природни продукти

Оборудване

Bruker Avance DRX 250 МХц ЯМР спектрометър

 • Свръхпроводящ магнит 131/52 (5.87 Т)
 • Два високочестотни канала с линеен усилвател BLAXH40
 • 5 мм директна двойна глава (BBO) 31Р – 109Ag/1H с активно екраниран Z-градиент
 • 5 мм четворна измервателна глава (QNP) 1Н, 13С, 31Р, 19F с активно екраниран Z-градиент
 • 5 мм двойна измервателна глава 1H/13C
 • 10 мм директна широколентова глава – 31Р – 15N/1H
 • 10 мм директна широколентова глава – 15N – 109Ag/1H
 • Градиентно устройство GRASPII (10A)
 • Автоматично пробоподаващо устройство Sample Xpress за 60 проби
 • Темпериращо устройство – B-VT 2000 с температурен обхват: от -100°C до 170°C (при охлаждане с течен азот)