Проекти

Проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката

Тема на проекта: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни)

Ръководител: проф. Павлета Шестакова, (координатор за ИОХЦФ)

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА

Проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тема на проекта: Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Ръководител: проф. дхн Владимир Димитров

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА

Проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Тема на проекта: „Национален център по мехатроника и чисти технологи“ BG05M2OP001-1.001-0008

Ръководител: проф. дн Маргарита Попова, (координатор за ИОХЦФ)

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА